آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، سه راه علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مرکز خدمات تخصصی

تلفن: 38762002-051       داخلی 160

بالای صفحه